Thucheng tha hat dan

Thucheng tha hat dan

1865
0
SHARE

  Masang chun miching le hougut tah khat ana um’in nikhat ava le nan kho khat ahin jot pan tah ahile nupi khat in achapa damlou chu taopeh din ana thum in ana tao tho jeng tan ahile aman jong aven ahile alungsen a in lam chu ahin jontai. Chutia chapang damlou taopeh dia adamlou in ajot laijin khosung a mipi tamtah in anung ajui juvin alhun uchun ataopeh pan tan atao jong kichai nailou vin upa ahung kikhom ho lah a khat chun ija selou tah le O’ sang thim tah in “Lou le ai in ajo lou nung’a hiche tao tho ho dot dot ipi boldoh/adamdoh ding chu natahsan uham tin ahung phun tan ahile.

  Miching tah le hougut pan jong ijase lou tah a hinhou pa jah’a “Vo mingol nangman hiti hohi nahethem poi” tin adonbut nin ahile hichi thucheng chun upa pa chu alunghan sah lheh tan amai jong asan doh leu vin nelkal dia athusei got laitah in athusei chu ajom in anaiphei in “sopi nahet themlou jeh ahi thucheng khat mai maijin chu bangse a nalung han sah thei le thucheng pha,awnem taona aw cheng in mi jong asuhdam thei di hilou ham..? ati. Chuni ma machun adamlou tamtah ataodam me.

  KIHILNA: Tunin ikamcheng hohi thil manchah phatah bang in mikipasah na, thungei seina, phatthei na, ngaidam na etc. ahithei nadin ikamcheng ho khel taote ajeh chu o(aw) le thucheng man dan thep le thep lou hin thil tamtah aki khel sah thei’e.

Kakipah-e
~ Thangbiem, Leikot village
Lamhil@WhatsApp group