NSCN-IM in Nungkao IRB post bulu, thal 20 pomang

NSCN-IM in Nungkao IRB post bulu, thal 20 pomang

217
0
SHARE

IT News
Imphal, Dec 17: Tuni jingkah nidan 11 vel chun NSCN-IM cadre hon Tamenglong district sung’a um Nungkao vangkho’a tou 7th IRB post ana bulu’uvin manchah 20 vel ana pomang’uve tin thulhut kimu khat in aseiyin ahi. Thulhut in aseidan in 7th IRB Post a chu jaanhi ROP bolding’a ana kalsuong 6 MR personnel phabep jong kichol’u ahi. NSCN-IM in achom thal 20 lah’a chun 6 MR ho thal 4 jong apang in ahi.
Thulhut dangkhat in aseidan in thilsoh’a chun 7th IRB personnel khat jong athi in ahi. Ahinlah hiche thu hi hatchet ahinaipoi. Buluna thilsoh chu NSCN-IM cadre 70 vel in abol’u hiding in ginmo ahi.