Khopi sunga thilnen kisan kibodohlou (thilnen leh hui thenglou hi nat le...

Khopi sunga thilnen kisan kibodohlou (thilnen leh hui thenglou hi nat le sat kondohna ahi)

394
0
SHARE

Khopi sunga thilnen kisan kibodohlou
(thilnen leh hui thenglou hi nat le sat kondohna ahi)

Khatvei veileh Imphal khopi sung’a nen le boh ho khopi sung bazar munpi kom tah a bohdoh louva akisetji hi state govt kivaipohna mitmo mutheina ahi. Ni phabep lang khopi sung’a thilnen ho kipohdoulou jeh hi Imphal Municipal ho thepmo jeh jong hiloudi ahi. Khopi sung’a thilnen hohi munkhatna gaki moh paiji hilouva Micin (Machine) a kisumangji ahi. Hitobang nen kipaina leh kisuhmangna hi Private Company khat nin abol ahi. Lamdeng mun’a ‘Lamdeng Solid Waste Management Plant’ a hi khopi sung’a thilnen tamjo gakipaiji ahin ipi kiboina chet um hitam hiche Lamdeng Solid Waste Management Plant hin thilnen ho asolhah jom sahlou jeh a Imphal khopi bazar sung laitah mun phabepma thilnen ho kisedim jeng ahitai. Hichea’ kon’a natna jatjat umdoh teidia doctor hon asei ahitan, natgol ahunglen khahleh ana kiseimasa hilouham, itia govt nin nen paidohna dia pan alahlouva thipbeh a ana mohvet tho ham ti hung umthei ahi. Lamdeng kho le veng mi holeh akimvel’a cheng hon nen kipai ho suhmang’a aumlou jeh a anamset lhah jeh a Municipal hon nen asolhah jomlou diuva asei u ahi. Tua hi khopi sung bazar laitah a nen kisedim hohi nisa ahung hasat phatna anche louhing aboh abai kipai holeh thilnen dang ho hung ui lhajeng’a akom avel hopa na ngam hilou ahi. Huithenglou leh thil namse jeh a hai hahsatna (asthma), ehkho leh natna dang dang hung umdoh tei dia doctor hon asei masat uhi govt nin kintah a ipi ham khat aloa thilnen ho pohdoh ahilouleh tua sang’a hung khohse cheh cheh nalaidi ahi. Imphal khopi hi Smart City jakhat kisa di lah a khatna anapang ahi. Smart city chu then (clean) lang bou hilouva tulai khantouna dungjuiya Internet wi-fi a thil tamjo kibolna leh khosatna hidi ti ahi. Imphal khopi vang hi ipi Smart city malah thilnen le eh kikholna khopi (city) ahinadi nailamji ahi. Khawaramband bazaar leh akimvel’a bazaar hoa thilnen hohi nikhat sehseh bohdoh louva aumjongleh kikhol dimji ahi. Lamlen laitah a nen kipai, kikhol hohi pohdoh dia kikoi mong ahin, Nalla leh vadung hoa nen kipai hovang govt nin akham ahi.
Mihem hindan kitup mutheipen hi inchen, khochen veng chen theng sit setna um hi ahi. Nen betbutle namse betbutna incheng, khocheng chu ami ho ahoihoijin kivon henlang, gari ah lhaile jongleh akivat khat um ahijeng’e. Inn ho pucca building hihih jongleh acheng hon theng sit setna akoijing’a khosung vengsung lamlen hojong ‘pucca road’ hihih jongleh Nalla akitup silsel’a theng sitsetna aumleh mihem damtheina keu hilouva inchen kho le veng kitup tah a kivaipohna jong avetsah ahi. Thenna hi mihem bolmo ahipon, thenna umlouna hi mithase hijeh ahipen’e. Phaigam mi hohi mi mumu di beh a ai-inmai uleh verandah ho jolsilsela akoi uva insunglang khuthethu, window a kon inkah a nen le boh kipai dimset ahi. Imphal khopi sung’a Chief Minister leh Governor inmai lamlen ho jolsel, bazar sung jep ivetleh nen le boh kisedimjeng ahi. Thenna hi midang ding ahipon eima damtheina dileh lunggel nopna joh ahi.